Leżak Riva

Filtruj wg:
meble
/
ogród
/
leżaki

Nazwa

Leżak Riva


Marka

Conmoto

Projektant

Schweiger & Viererbl

Rozmiary

W 24 cm. D 210 cm. S 70 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Funkcjonalny leżak Riva jest dopeł­nie­niem kolek­cji mebli do ogrodu Riva out­door.

Komfortowy leżak ogrodowy posiada  6 stopniową pozio­mą regu­la­cję zagłówka oraz poduszkę, która dzięki odpo­wied­nim zamo­co­wa­niom nie będzie się zsu­wała z leżaka i zapewni dosko­nały kom­fort wypo­czynku. Nowoczesny leżak można wyposażyć w poduszki koloru: beż, antracyt i czarny.
Meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu designerski leżak może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele dostępne są w dwóch kolo­rach bia­łym i antracyt, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Zapisz się do naszego newslettera