Komplet Riva Lounge

Filtruj wg:
meble
/
ogród
/
sofy

Nazwa

Komplet Riva Lounge


Marka

Conmoto

Projektant

Schweiger & Viererbl

Rozmiary

Różne rozmiary


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Komplet Riva Lounge to wyjąt­kowa pro­po­zy­cja mebli wypo­czyn­ko­wych do sto­so­wa­nia we wnę­trzu jak i na zewnątrz.

Poszcze­gólne moduły można zesta­wiać na wiele róż­nych spo­so­bów, według uzna­nia i potrzeb. Dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem naroż­nika Riva jest sto­lik kawowy Riva.
Nowoczesne meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu naroż­nik może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli Riva jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łym i sza­rym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.
W zesta­wie kolek­cji Riva dostępne są rów­nież poduszki w trzech opcjach kolo­ry­stycz­nych. Poduszki zapew­niają naj­wyż­szy kom­fort, zachę­ca­jąc do relaksu. Mate­riały, z któ­rych wyko­nane zostały poduszki są odporne na zabru­dze­nia i wil­goć, wolne od szko­dli­wych sub­stan­cji, przy­ja­zne dla skóry oraz łatwo prze­pusz­czają powie­trze. Nie wyma­gają czysz­cze­nia. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia pró­bek mate­ria­łów. Poduszki nie zsu­wają się z ławek dzięki odpo­wied­niemu zamo­co­wa­niu.
Ochronne pokrowce na meble RIVA można domówić przy każ­dym zesta­wie. Dzięki pokrow­com Pań­stwa meble będą zawsze czy­ste, suche i gotowe do użytku pod­czas kolej­nego sło­necz­nego dnia w ogro­dzie. Ochronne nakry­cie przy­mo­co­wane jest do mebli przy pomocy spe­cjal­nych haczy­ków, dla­tego może­cie być pewni, że pozo­staną na miej­scu nawet w wietrzne dni. Pokro­wiec wyko­nany jest z bar­dzo trwa­łego mate­riału, który można prać w pral­kach w tem­pe­ra­tu­rze do 40 stopni C.

RIVA LOUNGE otrzy­mał nastę­pu­jące nagrody:

  • 2007 iF pro­dukt design award, Hanower/ Ger­many
  • 2007 red­dot, Essen / Ger­many
  • 2007 Good Design Award, Chicago/ USA
  • Nomi­no­wany do desi­gn­pre­ise of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2008
  • Nomi­no­wany do desi­gn­pre­ise of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2009

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracytowym, stal nie­rdzewna

Tka­nina: Sun­brella, 100% ręcz­nie far­biony akryl, naj­wyż­sza odpor­ność na pro­mie­nie UV, testo­wany eko­lo­gicz­nie öko-Tex, wodo­od­porny, nie przyj­mu­jący brudu, z moż­li­wo­ścią pra­nia w 40⁰; dostępne kolory: antra­cyt, czarny, beż

Zapisz się do naszego newslettera