hide

Donica Cube

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Marka: 
Conmoto
Charakterystyka: 

Rozmiary:

L:   W 42cm. S 42cm. G 42cm.
M: W 35cm. S 35cm. G 35cm.
S:   W 28cm. S 28cm. G 28cm.
XS: W 18cm. S 18cm. G 18cm.

Nowoczesna donica Cube została wykonana z kompozytu bazaltowego.

 

Bazaltowa donica Cube to zna­ko­mite roz­wią­za­nie do ogrodu, tarasu, jak rów­nież do wnę­trza. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­elkie warunki pogo­dowe. Ekskluzywne donice wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Kompozytowe donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Ogrodowe donice Cube dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Zapisz się do naszego newslettera