hide

Donica Flowerbox

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
ze stali
Charakterystyka: 

Projektant: :Carsten Gollnick

Rozmiary: Różne rozmiary

Nowoczesne donice Flowerbox wykonane ze stali ocynkowanej.

Zwy­kle doniczki służą w ogro­dzie tylko do hodo­wa­nia roślin i kwia­tów. Nasza kolek­cja ekskluzywnych doni­czek wyko­nana ze stali ocyn­ko­wa­nej malo­wa­nej prosz­kowo może być rów­nież pięk­nym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym. Per­fo­ro­wana stal pozwala wodzie spły­nąć, tworząc przy tym niezwykły widok na ścianach. Funkcjonalne donice pięk­nie wyglą­dają w zesta­wie czte­rech doni­czek, ale można je rów­nież wyko­rzy­sty­wać oddziel­nie w róż­nych czę­ściach ogrodu czy domu. Z powo­dze­niem deko­rują rów­nież wnę­trza. Indy­wi­du­alne roz­miary są dostępne na życze­nie.

Wymiary:
Flowerbox 1   W 48cm. S 48cm. G 48cm.

Flowerbox 2   W 80cm. S 84cm. G 25cm.

Flowerbox 3   W 100cm. S 122cm. G 25cm.

Flowerbox 4   W 25cm. S 84cm. G 25cm.

Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Zapisz się do naszego newslettera